Bestillingsskjema for reiser til Spetses i Hellas

Reisedatoer og pris pr. person:

  • Gresk Gudinne -og treningsreise til Spetses 28/5-2020 - 4/6-2020 - 7 netter (kr. 16.000,- pr. person)

  • Gresk Gudinne -og treningsreise til Spetses 4/6-2020 - 11/6-2020 - 7 netter (kr. 16.000,- pr. person)

  • Gresk Gudinne -og treningsreise til Spetses 28/5-2020 - 11/6-2020 - 14 netter (kr. 28.000,- pr. person)

INKLUDERT I PRISEN
Flyreise t/r fra Gardermoen til Athen for 1 person, skatter og avgifter, 7 netter i leilighetskompleks for 3/4 personer (delt soverom/eller sovesofa) på Spetses, frokost hver dag, 2 felles lunsjer og 3 middager på Spetses og meditasjon på stranden, annen trening, båttur rundt øya, Gresk gudinneaften og masse gøy og fellesskap. Reiseguide er med under hele turen.


Velg reise *
Kryss av for bestilling
Ditt navn (som i passet) *
Ditt navn (som i passet)
Din fødselsdato *
Din fødselsdato
Måned, dag, år.
Akspter reisevilkår *
Bestilling: Bestilling av en reise gjøres gjennom vår nettside havfruereiser.no (http://havfruereiser.no) eller via telefon: 454 21 231. Bestillingen omfatter det som er avtalt mellom arrangør og reisende. Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling. Ved bestilling vil du motta skriftlig bekreftelse via e-post eller pr. post. Betaling: Ved bestilling vil du motta en bekreftelse på bestillingen samt 2 fakturaer. Den første fakturaen er et depositum på kr. 1500,-. Denne fakturaen må være betalt innen 10 dager. Den andre fakturaen som er på restbeløpet må være betalt senest 30 dager før avreise. Ved bestilling senere enn 30 dager før avreise, skal hele reisens pris betales omgående ved bekreftelse. Forbehold: Havfruereiser AS tar forbehold om prisendringer ved endringer i offentlige skatter og avgifter, og/eller transportpriser og/ eller de aktuelle valutaer. Avbestilling uten avbestillingsforsikring: Du har som kunde rett til å avbestille reisen, men avbestillingen må skje skriftlig og straks fra man visste om avbestillingen. Avbestilling av reisen vil medføre et gebyr, beregnet ut ifra avbestillingstidspunktet (den dato vi får skriftlig beskjed om avbestillingen). Grunnet strenge avbestillingsregler fra våre underleverandører, gjelder disse avbestillingsreglene: 1. Ved avbestilling etter bekreftelse av bestilling betales et avbestillingsgebyr på kr. 500,-. 2. Ved avbestilling fra 90 inntil 61 dager før avreise, beholdes det innbetalte depositum av Havfruereiser AS. 3. Ved avbestilling fra 60 inntil 30 dager før avreise, belastes kunden 50 % av reisens pris. 4. Ved avbestilling inntil 29 dager eller senere før avreisedøgnet starter, utelatt fremmøte ved avgang eller mangler nødvendige reisedokumenter e.l. for å kunne reise gis det ingen refusjon. Avbestilling med avbestillingsforsikring: Avbestillingsforsikring må tegnes før man betaler for reisen. Den kan ikke bestilles eller avbestilles i ettertid. Ta kontakt med europeiske.no ved bestilling av avbestillingsforsikring. Avbestillingsbeskyttelsen skal minst gi rett til avbestilling dersom kunden selv, ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken, blir rammet av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død. Det samme gjelder hvis slike omstendigheter rammer en som han reiser sammen med, og det ville være urimelig å kreve at kunden da gjennomfører reisen uten at vedkommende er med. Likestillet med plutselig og alvorlig sykdom er plutselige og alvorlige hendelser som rammer kunden eller hans reisefølge, jfr foranstående, og som medfører at det ikke er rimelig å kreve at kunden gjennomfører reisen. Slike hendelser kan være brann- eller vannskade på faste eiendom, e.l. Retten etter foregående punkter forutsetter at den reisende selv ikke kjente til, eller burde kjenne til, de omstendigheter som fører til at reisen ikke kan benyttes, eller at han selv ikke har ansvaret for slike omstendigheter. Kunden plikter å gi formidler eller arrangør beskjed om avbestilling så snart som mulig etter at han er kjent med de forhold som berettiger avbestillingen etter dette punkt, samt å fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon for sykdommen fra lege, eller den hindrende omstendighet f.eks. ved attest fra politimyndighet eller forsikringsselskap. Reiseforsikring: Reiseforsikring anbefales på alle reiser. Ta kontakt med europeiske.no for bestilling av reiseforsikring. Overdragelse av reiser: Kunden har rett til å overdra reisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta i pakkereisen. Forutsetningen er at arrangøren eller formidleren gis melding om dette innen rimelig tid før pakkereisen starter, og at arrangøren og/eller underleverandører han benytter, ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse. Rutefly tilhører bl.a. denne kategori underleverandører. Der ruteflyselskapet aksepterer navneendringer, kommer selskapets vilkår for dette i tillegg til reglene i Alminnelige vilkår for pakkereiser. Arrangøren kan i tilfelle overdragelse beregne seg et rimelig navneendringsgebyr som ikke må overstige kr 300,-. Den opprinnelige kunde og den nye reisende hefter solidarisk for både slikt gebyr og eventuelle restbeløp for reisen. Arrangørens opplysningsplikt etter pakkereiseloven og disse vilkår, ansees normalt oppfylt overfor den nye kunde i den utstrekning opplysningsplikten er oppfylt overfor den som overdrar reisen. Dersom det er behov for å gi ytterligere informasjon, og dette er praktisk mulig, vil arrangøren likevel ha plikt til å gi de nødvendige opplysninger til den som reisen er overdratt til. Arrangøren har ikke noe ansvar dersom den som får reisen overdratt til seg, ikke tilfredsstiller de krav innreiselandet setter. Avlysning: Arrangøren kan kansellere den enkelte reise dersom det ikke blir solgt det antall plasser eller beleggsandel han i sine individuelle betingelser har satt som vilkår for å avvikle reisen. Fristen må ikke settes kortere enn 30 dager før avreisedøgnet starter. For reiser av spesielt kort eller lang varighet, eller av spesiell karakter, kan likevel andre frister settes, jfr pkt. 5.2. Frister som avviker fra normalfristen på 30 dager skal være blitt fremhevet spesielt tydelig i avtalevilkårene for å kunne påberopes av arrangøren. Skriftlig varsel om slik kansellering må være kommet frem til kunden senest ved fristens utløp. Arrangøren plikter å gi kunden beskjed om kansellering etter dette punkt så snart som mulig. Ved kansellering etter dette punkt skal alle av kunden innbetalte beløp refunderes så snart som mulig. Arrangøren kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom han kan godtgjøre at den ikke kan gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor hans kontroll og som han med rimelighet ikke kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som verken arrangøren selv eller noen han er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte. Kanselleres en reise før den starter pga hindringer utenfor arrangørens kontroll, plikter han å refundere kunden alle innbetalte beløp umiddelbart. Alternativt har kunden rett til å delta i en annen pakkereise dersom arrangøren kan tilby dette. Er reisen dyrere enn den opprinnelige, skal kunden betale differansen. Er den billigere, kan kunden kreve differansen tilbakebetalt. Etter de samme vilkår som nevnt i 1. ledd, vil ikke arrangøren ha erstatningsansvar dersom pakkereisen blir mangelfull eller må avbrytes som følge av at slike hindringer inntrer etter at pakkereisen er påbegynt. Dersom reisen forkortes ved at arrangøren eller kunden avbryter den pga slike forhold, vil kunden likevel ha krav på et forholdsmessig prisavslag. Arrangøren plikter i den grad det er mulig å eliminere eventuelle risiki eller ulemper for kunden. Må reisen avbrytes, plikter arrangøren å frakte kunden tilbake til det avtalte hjemkomststed uten kostnader og med minst mulig ulempe for kunden. Tidspunktet for hjemsendelse vil være avhengig av en vurdering av de faktiske forhold på stedet, herunder den reelle risiko og/eller de reelle ulempene et fortsatt opphold representerer. Norske og lokale myndigheters uttalelser skal vektlegges ved denne vurderingen. Dersom arrangøren unnlater hjemsendelse eller utsetter denne unødvendig og kunden må besørge hjemreisen selv, er arrangøren ansvarlig for eventuelle merutgifter kunden pådrar seg som en følge av dette. Reisegarantifondet: Havfruereiser AS er tilsluttet reisegarantifondet og har stilt lovpålagt garanti til fondet. RGF tlf. 51 84 47 27. Havfruereiser AS plikter: Havfruereiser AS plikter å gjennomføre reisen slik den er beskrevet. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i reisen, skal arrangøren i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. Havfruereiser AS er formidler i forhold til flytransport. Den reisende flyr i henhold til flyselskapets befordringsansvar. Dvs. at Havfruereiser er uten ansvar for flyselskapets kontraktsmessige leveranse. Vårt markedsførte reiseprogram (dag/uke) er generelle og det kan forekomme noen små endringer på programmet. Endringer kan f.eks. være tidspunkt for måltid, foredrag, aktiviteter, turer, trening eller annet. Endelig reiseprogram vil bli tilsendt sammen med bekreftelse av reisen. Kundens plikter: Kunden plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i vilkårene. Kunden plikter å gi Havfruereiser AS de relevante informasjoner som han forstår eller bør forstå har vesentlig betydning for gjennomføringen av pakkereisen. Den som bestiller for medreisende, plikter å gi korrekte og relevante opplysninger også i forhold til disse. Arrangøren er ikke ansvarlig for problemer som oppstår som følge av at personalia eller spesielle behov for medreisende ikke er gitt på en korrekt måte. Den som bestiller en pakkereise på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/de som skal delta i pakkereisen, kan følge det reglement arrangøren har satt, og at den aktuelle pakkereise er av slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre. Kunden plikter å kontrollere at billetter og reisedokumenter er i samsvar med bestillingen og at navn på reisende er i samsvar med hva som står i passet. Den reisende plikter å ta med gyldig pass, eventuelle visa/helseattester, billetter og andre dokumenter som måtte være nødvendige for reisen. Kunden plikter videre å rette seg etter Havfruereiser AS egne bestemmelser slik de er presentert ham før avtaleinngåelse, hotellers og andre delleverandørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler. Kunden skal videre rette seg etter de anvisninger Havfruereiser AS gir om fremmøtetid, fremmøtested etc under reisen, samt de pålegg fraktfører eller transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen. Den enkelte deltager på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for arrangøren. Havfruereiser AS har rett til å avvise en reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke kan oppfylle kravene i dette punkt. Mangler: Ved mangler ved reisen skal den reisende straks gi beskjed til Havfruereiser AS reiseleder på reisemålet eller til vårt hovedkontor i Norge. Dette for å gjøre det mulig å rette opp mangelen på stedet. Klagefristen til Havfruereiser AS er 4 uker etter reisens avslutning. Klagen skal være skriftlig. Hvis det oppstår uenighet mellom Havfruereiser AS og kunden i fohold til reisebetingelsene eller mangler ved reisen, kan kunden ta saken inn for Reklamasjonsnemda for pakkereiser etter endelig svar fra Havfruereiser AS.